Zuzanna Marciniak

 

Magister psychologii na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności neurobiopsychologia. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne. Podczas studiów zrealizowała takie kursy, jak m.in. „Całościowe zaburzenia rozwoju – diagnoza i terapia”, „Studia przypadków w diagnostyce zaburzeń okresu dojrzewania i adolescencji”, „Nowoczesne metody w diagnozie dziecka” oraz „Wybrane metody projekcyjne w diagnozie dziecka”. Ponadto ukończyła dwustopniowy kurs Trenera Umiejętności Społecznych, dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozy i terapii niepłynności mowy i szkolenie z diagnozy i terapii afazji rozwojowej. Posiada również uprawienia terapeutyczne do przeprowadzania treningu kognitywnego metodą Instrumental Enrichment (pierwszy poziom). Obecnie pogłębia wiedzę na temat Stosowanej Analizy zachowania .

Monika Baran

 

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalnością Psychologia Dzieci i Młodzieży. W ramach studiów realizowała program przygotowania pedagogicznego. Podczas studiów Ukończyła między innymi kursy takie jak "Całościowe zaburzenia rozwoju - diagnoza i terapia", "Studia przypadków w diagnostyce zaburzeń okresu dojrzewania i adolescencji", "Nowoczesne metody i technologie w diagnozie dziecka", "Zaburzenia wczesnodziecięce i rozwojowe", "Diagnoza funkcjonowania psychospołecznego dziecka", czy "Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży".   Trener Umiejętności Społecznych I i II stopnia. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu zdobywała na praktykach studenckich w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz świadcząc specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała również na praktykach studenckich, a także pracując w przedszkolu, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu edukacji emocjonalnej i treningu umiejętności społecznych. Obecnie pogłębia wiedze na temat Stosowanej Analizy Zachowania w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju.

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Sabiniasz

 

Absolwentka studiów z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz kursy i szkolenia m. in.: "Ruch Rozwijający wg. Weroniki Sherborse", "Autyzm - Jak rozpoznawać wczesne symptomy", III - stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem". Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako terapeuta dzieci z autyzmem w przedszkolach oraz jako Pedagog i terapeuta w Domu Pomocy Społecznej jak i również w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówce opiekuńczo wychowawczej. 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra  Bajek - Grębicka

 

 

Absolwentka psychologii o specjalności zdrowie i rehabilitacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej dla dzieci z ASD. jest trenerem umiejętności społecznych, brała udział w wielu szkoleniach, między innymi: profilaktyka logopedyczna, arteterapia, diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych, jak pracować z zachowaniem trudnym. Obecnie w dalszym ciągu zgłębia wiedzę nt. stosowanej analizy zachowań.

 

 

Krystyna Stopa

 

 

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu pedagogiki wczesnej edukacji z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej ze specjalizacją edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki ze specjalizacją rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych. 

 

 

 

 

Klaudia Grabowska

 

 

Z wykształcenia jest psychologiem.  Ukończyła studia psychologiczne na kierunku Psychologia Zdrowia o specjalności: Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne na Gdańskim Uniwersytecie MEdycznym. JEst w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów oraz w trakcie stażu na interwencyjnym czacie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Odbyła również liczne kursy m.in.: "Dziecko w kryzysie- współpraca z rodzicem" oraz "Kurs Pierwszej Konsultacji Psychologicznej". Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna dzieci, Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Psychologia rozwoju człowieka, Psychopatologia rozwoju, Komunikowanie się z przewlekle chorym dzieckiem: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, Psychologia edukacyjna. Obecnie zgłębia wiedzę na temat Stosowanej Analizy Zachowania w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju.

 

 

 

Julia Lewna

 

 

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją psychologia kliniczna dzieci i młodzieży oraz psychologia sądowa. W ramach studiów zrealizowała blok specjalizacyjny- przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.  Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania realizowanych na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Od 2013 roku pracuje jako terapeutka  z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, lękiem społecznym czy niepełnosprawnością intelektualną. W Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju zajmuje się Diagnozą, przeprowadzaniem badań psychologicznych terapią, tworzeniem programów terapeutycznych oraz nadzorem pracy terapeutów.

 

 

Tatiana Kukiełko

 

 

Magister Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim specjalizacja psychologia kliniczna. W czasie studiów zrealizowała szereg kursów związanych z pracą terapeutyczną z dziećmi, m.in. : „Diagnoza małego dziecka”, „Diagnoza dziecka w wieku szkolnym”, „Specyficzne trudności w uczeniu się”, ,,Wybrane metody projekcyjne w diagnozie dziecka”. Od początku studiów była ukierunkowana na pracę z dziećmi. Zdobywała doświadczenie  psychologiczno-pedagogiczne w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Gdyni. Od 4 lat jest wolontariuszką w Fundacji Zmian Społecznych ,,Kreatywni”, w której prowadzi grupy zajęciowe z dziećmi, korepetycje z języka angielskiego oraz współorganizuje akcje charytatywne. Z uwagi na fakt, że od ponad 10 lat trenuje biegi długodystansowe, to jej  równoległą ścieżką rozwoju jest psychologia sportu. Prowadziła z dziećmi warsztaty o emocjach, stawianiu celów i motywacji oraz tworzyła profile psychologiczne małych sportowców. Oprócz sportu jej pasją jest również psychodietetyka. Stawia na kompleksowe podejście do dziecka i całościowe wspomaganie rozwoju, realizuje kurs Dietoterapii w Zaburzeniach Metabolicznych i Hormonalnych. Obecnie pogłębia wiedzę na temat Stosowanej Analizy Zachowania.

 

 

Ewelina Rzeczycka

 

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Gdańskim pedagogiki specjalnej, specjalność: Oligofrenopedagogika, oraz studiów magisterskich, specjalność: Wcześnie Wspomaganie Rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Ukończyła również studia podyplomowe "Surdopedagogika i tyflopedagogika" oraz "Pedagogiką i wczesnoszkolna i przedszkolna". Ukończyła rownież szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych, zdobywając uprawnienia do prowadzenia zajęć TUS. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Przedszkolu dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie. Obecnie pogłębia wiedzę na temat Stosowanej Analizy Zachowania w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju.  

Weronika Zawistowska

 

 

Na Uniwersytecie Gdańskim ukończyła studia licencjackie na kierunku Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogiką Specjalna, na specjalności edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Ukończyła także studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Nabywała umiejętności praktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdańsku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym W gdańsku oraz w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju. Odbyła liczne kursy m.in.: 3 - stopniowy kurs bazowy terapia behawioralna - teoria i praktyka, Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania - z wykorzystaniem systemu kart, VB-MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii, Teoria umysłu - jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu, Jak pracować z zachowaniami trudnymi, Ocena umiejętności dziecka jako punkt wyjścia do prowadzenia terapii - stopień 1 oraz stopień 2. Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci a w tym : VB- MAPP, Behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych, Metoda zachowań werbalnych, Uczenie płynności, Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - od dźwięku do języka. Uczenie generatywne, Teoria Ram Relacyjnych. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych "Stosowana Analiza Zachowań " - terapia spektrum zaburzeń autystycznych". W Centrum Diagnozy zajmuje się tworzeniem programów terapeutycznych oraz wsparciem pracy terapeutów. 

 

  

 

Alina Sylka - Kliniewska

 

Jest psychologiem , terapeutą, superwizorem behawioralnym (Nr licencji 30/S/2016 oraz188/T/2016). Będąc na studiach, poznała pierwsze dziecko z autyzmem i przekonała się, jak skuteczną metodą uczenia i terapii jest ta oparta na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania. Pracowała wówczas jako wolontariuszka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Od  2004 roku do 2018 związana z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, gdzie początkowo pracowała jako terapeuta, a od  2009 roku  terapeuta główny, którego zadaniem było opracowywanie  programów terapeutycznych i nadzorowaniem pracy terapeutów. W CDIT zajmowała się również diagnozą psychologiczną, w szczególności przeprowadzaniem badań diagnostycznych. Od 2005 roku do 2018 związana zawodowo ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdańsku. W SOSW Nr 2 pracowała na stanowisku psychologa, zajmując się organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozą psychologiczną, wspieraniem nauczycieli w redukowaniu zachowań niepożądanych występujących u wychowanków. Od 2011 roku  do 2018 pracowała jako opiekun stażu na studiach podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania (kształtowanie zachowań w terapii). Zajmowała się również przeprowadzaniem egzaminów praktycznych, w trakcie których oceniane były umiejętności terapeutyczne studentów. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w 2005 roku oraz liczne kursy i szkolenia, w tym brała udział w obozach szkoleniowych prowadzonych przez norweskiego superwizora. W obszarze jej zainteresowań leży terapia dzieci m. in. z całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną, alalią, zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniami parcjalnymi (m.in. zaburzenia koncentracji, pamięci), lękiem społecznym, mutyzmem.  Posiada duże doświadczenie w pracy z zaburzeniami zachowania występującymi w szczególności u osób niepełnosprawnych intelektualnie i z  całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

 

Aneta Andrzejewska

 

Jest magistrem psychologii, a także kryminologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jej specjalizacja to psychologia dzieci i młodzieży oraz psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe "Stosowana Analiza Zachowania" - terapia spektrum zaburzeń autystycznych". Odbyła liczne kursy m.in.: trening umiejętności społecznych , diagnoza małego dziecka, diagnoza dziecka w wieku szkolnym, diagnoza dysleksji, specyficzne trudności w uczeniu się, ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci, ocena umiejętności dziecka jako punkt wyjścia do prowadzenia terapii - stopień I i II. Doświadczenie  zdobywała w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego, Fundacji "Podaj Dalej" oraz podczas stażu w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni. Z Centrum Diagnozy związana od 2018 roku, obecnie zajmuje się terapią dzieci, tworzeniem programów terapeutycznych oraz uczestniczy w procesie diagnostycznym.

  

 

psycholog
Ewelina Rzeczycka

Aleksandra Mańkowska

 

jest psychologiem, diagnostą, Terapeutą głównym. Od kilku lat związana jest zawodowo również
z Uniwersytetem Gdańskim, realizując swoje zainteresowania badawcze w ramach pracy naukowej (jest autorką licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym, dotyczących problematyki uwagi!) oraz pasję uczenia, przekazując swoją wiedzę studentom psychologii, logopedii, pedagogiki i kryminologii. Aktualnie przygotowuje również swoją rozprawę doktorską obejmującą zagadnienia neuropsychologii klinicznej i eksperymentalnej. Jej największą pasją jest praca z dziećmi i wspieranie ich rozwoju. Dlatego w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju pełni rolę diagnosty i Terapeuty Głównego, rozwiązując zagadki dotyczące przyczyn trudności funkcjonowania dzieci. Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją psycholog kliniczny dzieci i młodzieży oraz człowieka dorosłego. Zrealizowała studia podyplomowe z zakresu stosowanej analizy zachowania, kształtowania zachowań człowieka w terapii w ramach Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Tarkowski Maciej Psycholog Gdańsk
Dominika Kolasińska

 

 

 

 

 

 

img-20181229-wa0004

 

img-20181220-wa0006

 

6 ksiazki edukacyjne dla dzieci, maluszkowe inspiracje

 

2 ksiazki edukacyjne dla dzieci, maluszkowe inspiracje

 

Uczymy dzieci prawidłowych kontaktów  z rówieśnikami

 

Prowadzimy trening umiejętności społecznych, aby usprawnić funkcjonowanie Twojego dziecka  w grupie rówieśniczej. Zarówno w formie warsztatów, teorii podczas zajęć indywidualnych, jak i również praktyki podczas zajęć w grupie przedszkolnej, szkole, placu zabaw.

Pracujemy ze wszystkimi trudnościami, które zgłosi nam rodzic. Wyrównujemy deficyty w tych sferach rozwoju, w których dziecko przejawia trudności. Wspieramy rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny.

Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju

różnorodność

 

Do wspierania rozwoju dziecka wykorzystujemy różnego rodzaju gry planszowe, zabawy ruchowe, kreatywne pomoce.

Kreatywność

 

Wynajdujemy sposoby jak najefektywniej nauczyć nowych umiejętności.

Innowacje

 

W pracy nie boimy się wspierać nowinkami technologicznymi , które używane w umiejętny sposób, mogą rozwijać komunikację, zwiększać motywację , rozwijać kreatywność.

Świeże PrzekąskiPrzekąski

Nauka poprzez zabawę

Nie zawsze nauka musi wyglądać tak jak nam się wydaje. Nasze metody to dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Potrafimy sprawić, by nauka była zabawą i przyjemnością, a z pewnością nie przykrym obowiązkiem.

Naszą misją jest pomaganie

Alicja Rossa

 

Terapeuta główny. W Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju  koordynuje i nadzoruje pracę terapeutów, tworzy programy terapeutyczne, uczestniczy w procesie diagnostycznym, a także prowadzi terapię dzieci z trudnościami o podłożu lękowym.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, specjalność: neurobiopsychologia. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Stosowana Analiza Zachowania – terapia spektrum zaburzeń autystycznych”. Z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia ekspresji mowy, lęk społeczny, mutyzm wybiórczy i inne) pracuje od 2015 roku. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi. 

Maciej Tarkowski

 

Psycholog, Pedagog, Diagnosta, Terapeuta Główny. Założyciel Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Stosowana Analiza Zachowań (Kształtowanie Zachowań Dzieci w Terapii). Odbył liczne kursy i szkolenia. Praca z dziećmi to jego pasja i zamiłowanie.  "Nic mnie bardziej nie uszczęśliwia, jak obserwowanie efektów naszej pracy".

Dominika Kolasińska

 

Z wykształcenia pedagog specjalny. Podczas studiów zdobywała doświadczenie w przedszkolu integracyjnym prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła 3 - stopniowy kurs terapii behawioralnej. Brała udział w szkoleniu z zakresu m.in.: terapii ręki i grafomotoryki, rozwijaniu mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych pierwszego oraz drugiego stopnia. W dalszym ciągu zgłębia wiedzę na temat Stosowanej Analizy Zachowania. 

 

Nasz Zespół

poznaj naszych specjalistów

Redukujemy zachowania niepożądane np. agresję

 

Oduczamy dzieci zachowań, które nie są akceptowalne społecznie (napady złości, agresja i wiele innych)  lub zagrażają bezpieczeństwu dziecka (autoagresja). Uczymy Twoje dziecko, że pewien repertuar zachowań nie przynosi żadnego rezultatu w jego otoczeniu, tym samym przestaje się opłacać go stosować.

 

Prowadzimy trening toaletowy

 

 

Masz problem z nauczeniem dziecka załatwiania się na nocniczku, komunikowania potrzeb? Twoje dziecko cierpi na nawykowe zaparcia? Nauczymy Ciebie jak skutecznie sobie z tym radzić.

 

Prowadzimy trening jedzenia

 

Jeśli u Twojego dziecko pojawia się odmowa spożywania posiłków, czyli w jego diecie znajduje się zbyt mała ilość produktów np.: owoców, warzyw, mięsa, sprawimy, że jego dieta będzie bogatsza w produkty, których do tej pory unikało.

Wspieramy dzieci w nauce

 

Wynajdujemy sposoby, aby ułatwić Twojemu dziecku zdobywanie wiedzy, tworzymy programy wspierające realizację podstawy programowej, jak i również jeśli są ku temu powody, wspieramy dziecko podczas zajęć lekcyjnych. Jeśli Twoje dziecko ma problemy w nauce lub odmawia odrabiania lekcji, znajdziemy przyczynę i rozwiązanie problemu.

Czym się zajmujemy:

czytaj więcej

Jesteśmy tu, by pomagać...

 

 

Terapia.

Diagnoza. 

Warsztaty.
Konsultacje.

 

Jesteśmy specjalistyczną placówką zajmującą się  diagnozą oraz wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży. Nasz zespół stanowią specjaliści podchodzący do pracy z dziećmi z pasją i oddaniem....

Terapia i Diagnoza dzieci i młodzieży

Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku

Cdiwr.pl